Logo-jcvtr

Case Report
Rupesh Kumar* ORCID, Javid Raja, Ganesh Kumar Munirathinam, Anand Kumar Mishra, Rana Sandeep Singh, Shyam Kumar Singh Thingnam
J Cardiovasc Thorac Res. 2019;11(3): 248-250. doi: 10.15171/jcvtr.2019.41
PMCID: PMC6759615     PMID: 31579467    
PDF
XML
Cited By: