PDF
XML
Cited By:

PDF
XML
Cited By:

PDF
XML
Cited By:

PDF
XML
Cited By:

PDF
XML
Cited By:

PDF
XML
Cited By:

PDF
XML
Cited By:

PDF
XML
Cited By:

PDF
XML
Cited By:

PDF
XML
Cited By:

PDF
XML
Cited By:

PDF
XML
Cited By:

PDF
XML
Cited By:

J Cardiovasc Thorac Res. 2019;11(1):78-78. doi: 10.15171/jcvtr.2019.14
PDF
XML
Cited By:

Not found
PDF
XML
Cited By:


Original Article
J Cardiovasc Thorac Res. 2014;6(1):21-23. doi: 10.5681/jcvtr.2014.004
PMCID: PMC3992727     PMID: 24753827     Viewed: 2325
PDF
XML
Cited By:Original Article
J Cardiovasc Thorac Res. 2014;6(1):21-23. doi: 10.5681/jcvtr.2014.004
PMCID: PMC3992727     PMID: 24753827     Downloaded: 1882
PDF
XML
Cited By:


Original Article
J Cardiovasc Thorac Res. 2016;8(4):158-163. doi: 10.15171/jcvtr.2016.32
PMCID: PMC5304098     PMID: 28210471    
PDF
XML
Cited By: