Logo-jcvtr

Original Article
Hashem Jarineshin, Maryam Sharifi, Saeid Kashani*
J Cardiovasc Thorac Res. 2018;10(4): 221-226. doi: 10.15171/jcvtr.2018.38
PMCID: PMC6335980     PMID: 30680081    
PDF
XML
Cited By: