Logo-jcvtr

Original Article
Samad Ghaffari, Siamak Erfanparast, Ahmad Separham, Sepideh Sokhanvar, Mehrdad Yavarikia, Leili Pourafkari*
J Cardiovasc Thorac Res. 2013;5(2): 41-44. doi: 10.5681/jcvtr.2013.009
PMCID: PMC3825389     PMID: 24251009    
PDF
XML
Cited By: