Logo-jcvtr

Original Article
Mahmood Samadi, Majid Malaki*, Shamsi Ghaffari, Roza Golshan Khalili
J Cardiovasc Thorac Res. 2012;4(2): 41-44. doi: 10.5681/jcvtr.2012.010
PMCID: PMC3825356     PMID: 24250981    
PDF
XML
Cited By:

Original Article
Majid Maleki, Shamsi Ghaffari, Mohammad Reza Ghaffari, Mahmood Samadi, Bahman Rastkar, Pooya Maleki, Sahar Behnam
J Cardiovasc Thorac Res. 2011;3(1): 17-21.
PDF
XML
Cited By:

Author’s reply
Mahmood Samadi, Babak Kazemi*
J Cardiovasc Thorac Res. 2013;5(4): 181-181. doi: 10.5681/jcvtr.2013.040
PMCID: PMC3883545     PMID: 24404353    
PDF
XML
Cited By:

Case Report
Reza Javadrashid, Mahmood Samadi, Homa Akbari*
J Cardiovasc Thorac Res. 2013;5(3): 129-131. doi: 10.5681/jcvtr.2013.028
PMCID: PMC3825401     PMID: 24252991    
PDF
XML
Cited By: